Stilling ledig

Vi søkjer 2 museumsformidlarar, 100 % stilling, Kulturhistorisk avdeling.

 

Dette er to allsidige og sjølvstendige stillingar der dei viktigaste arbeidsoppgåvene vil vere knytt til formidling og tilrettelegging for formidling ved dei kulturhistoriske museumsarenaene i Ålesund kommune.

Oppgåvene inneber både teoretisk og praktisk arbeid. Formidlarane blir involvert i forminga av musea sine planar, og skal vere med på å utvikle og gjennomføre formidling for eit breitt publikum.

Musea på Sunnmøre driv formidlingsverksemd på heile Sunnmøre, og formidlarane blir ein del av fellesskapen. Kontorstad er for tida i Ålesund, men ein må også delta i formidling utanfor arena, for Den Kulturelle Skulesekken og ved andre av våre arenaer på Sunnmøre.

 

Krav til stillinga

 • Master i museumsrelevante fag. God og relevant røynsle frå museum, teater, lokalhistorie eller anna verksemd av kulturhistorisk karakter kan likevel kompensere for kravet til masterutdanning
 • Førarkort klasse B og kan disponere eigen bil
 • Gode skriftlege og munnlege formidlingseigenskapar i norsk og engelsk
 • God digital kompetanse


Av personlege eigenskapar ynskjer vi deg som har

 • Stort samfunnsengasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor gjennomføringsevne
 • Praktisk røynsle
 • Er ryddig og etterretteleg
 • Er sjølvstendig, fleksibel, ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjonsevner

 Personlege eigenskapar og erfaring frå tilsvarande stilling blir vektlagt.

 

Vi kan tilby

 • Ein utfordrande jobb i eit utviklande og godt fagmiljø
 • Løn i SK 1435 (Rådgivar) eller SK 1408 ( Førstekonsulent) med aktuell lønsplassering i statens lønsregulativ ( mellom LT 48 og LT 63, kr 435 100 -563 700 ) ut frå kvalifikasjonar, ansiennitet og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid og medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse med gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar. Frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonskassa.

 

Dei første 6 månadane er prøvetid. Utviklinga av organisasjonen vår er ein kontinuerleg prosess, og den som vert tilsett må vere open for endringar i organisering, oppgåver og ansvarsområde.

 

Søknadsfrist: 31.10.2020

Send en kortfatta søknad med CV, vitnemål og attester til postmottak@mupsu.no Merk søknaden "Formidlar Kulturhistorisk avdeling, Musea på Sunnmøre".

 

Tilsetting: Snarast

 

Nærare opplysningar om stillingane ved fagdirektør Kulturhistorisk avdeling Ingvil Grimstad, tlf 917 69 356 eller mail ingvil@mupsu.no

 

Inkludering og mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre enda betre. Difor ynskjer vi oss medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livsrøynsle og perspektiv. Har du ei funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, oppmodar vi deg og til å søkje. Får du jobben, legg vi til rette for deg om du treng det.

 

Musea på Sunnmøre er ein profesjonell vitskapleg institusjon med 63 tilsette (43 årsverk) og mange frivillige. Museet er organisert i 4 avdelingar; kulturhistorisk avdeling, avdeling for samlingsforvaltning, kunsthistorisk avdeling og avdeling for administrasjon. Administrasjonen ligg i Ålesund, i tillegg har vi tilsette i Sykkylven, Volda, Ørsta og Vestnes. Samlingane omfattar både natur-, kyst-, by- og industrihistorie, kunst, jugendstil og et folkemusikkarkiv.